🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Zorgaanbod

Wij bieden je deskundige, vertrouwde hulp bij:
Advies voor een gezonde leefstijl

Als je gezonder wilt leven, dan kunnen wij je helpen met advies over voeding, beweging en andere zaken die je gezondheid verbeteren.


Aan de slag

Bevolkingsonderzoek Borst, Baarmoeder & Darm

Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker organiseert. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing. De contactgegevens van de informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vind je hier.


Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Vanaf 50 jaar tot je 75ste kun je meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker van de overheid. Je krijgt hier elke 3 jaar een uitnodiging voor. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig. Als je een uitnodiging hebt ontvangen, kun je zelf een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Dit kun je doen via de afspraakmodule Mijn Bevolkingsonderzoek.  Deelname is gratis.


Meer informatie

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kijken we of vrouwen van 30 tot en met 60 jaar risico hebben op baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker worden voorkomen. Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar ontvangen iedere 5 jaar een uitnodiging. Je wordt uitgenodigd op basis van je geboortejaar. Je ontvangt jouw uitnodigingsbrief rond je verjaardag. Deelname is gratis.


Meer informatie

Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om darmkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, nog voordat mensen klachten hebben. Dat maakt de kans op een succesvolle behandeling groter. Met het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt er onderzocht of er bloed in je ontlasting zit. Deze ontlastingstest kun je zelf doen. Als er bloed wordt gevonden zal er extra onderzoek plaatsvinden om te weten te komen waar het bloed vandaan komt. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar ontvangen elke 2 jaar automatisch een uitnodiging. Deelname is gratis.


Meer informatie

Botontkalking (osteoporose)

Osteoporose wordt een steeds groter probleem omdat mensen steeds ouder worden. Het risico op botbreuken neemt hierdoor toe. Om dit te voorkomen geven de assistenten adviezen over voeding en beweging. Hiervoor hebben wij een speciaal spreekuur.

Bloedafname & labonderzoek

Je kunt dagelijks terecht voor het afnemen van bloed voor bloedonderzoek. Je kunt bloed laten prikken in het ziekenhuis of bij een priklocatie in de buurt. Zo kun je dicht bij huis bloed af laten nemen. Is een bloedafname aan huis nodig? Dit is alleen mogelijk met goedkeuring van de huisarts. Heb je een doorverwijzing om bloed te laten prikken? Maak dan eenvoudig een afspraak bij 'ik wil graag bloed laten prikken' en plan je afspraak wanneer het jou uitkomt!

Cardiovasculair Risico Management (CVRM)

Omdat preventie van hart- en vaatziekte steeds belangrijker wordt, hebben we een cardiovasculair risicospreekuur. Iedereen die extra risico loopt op een hart- en vaatziekte of al een hart- of vaatziekte heeft doorgemaakt komt hiervoor in aanmerking. Je wordt automatisch opgeroepen via een oproepbrief in je geboortemaand. Je kunt dan na het bloedprikken een afspraak maken bij de assistente of praktijkondersteuner.

Chronische ziekten

Je kunt voor begeleiding van suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, astma en COPD, stoppen met roken en afvallen terecht bij de praktijkondersteuners van de huisarts (POH). Dit zijn gespecialiseerde medewerkers die de huisarts ondersteunen bij de zorg voor mensen met een chronische ziekte.

Doktersassistente / Assistente spreekuur

De assistente staat je als eerste te woord wanneer je met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Je kunt haar ook bellen voor uitslagen van onder andere urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.


Je kunt op het assistentenspreekuur verder terecht voor:

 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • injecties
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek
 • meten van de bloeddruk
 • suiker- en Hb-controle (uitsluitend op verzoek van de huisarts)
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • ECG (uitsluitend op verzoek van de huisarts)

Je kunt alleen op het spreekuur terecht als je een afspraak hebt. Je belt hiervoor het nummer van je eigen huisarts.

Eenvoudige medische behandelingen en onderzoeken

Voor eenvoudige medische behandelingen en onderzoeken kun je terecht bij de assistente. Ze voert ingreepjes uit zoals injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, wondverzorging, uitstrijkjes bevolkingsonderzoek, hechtingen verwijderen, bloeddrukmetingen, bloedsuikercontrole en urineonderzoek.

Hartfilmpje (ECG)

Bij klachten in de borststreek kan de huisarts ervoor kiezen om een hartfilmpje te maken, een ElektroCardioGram (ECG). Tijdens het onderzoek wordt er niet gefilmd, maar wordt met behulp van elektroden op de huid het elektrisch signaal van het hart opgevangen. Aan de hand van een ECG kan de huisarts de volgende afwijkingen uitsluiten en aantonen:

 • Afwijkend hartritme
 • Zuurstoftekort in de hartspier
 • Hartinfarct (of dat er een hartinfarct is geweest)
 • Blokkade in de hartzenuwen

Een ECG is een eerste aanwijzing of er iets aan de hand is met je hart. Soms is er vervolgonderzoek nodig voor het stellen van een definitieve diagnose.

Huisartsenzorg (regulier)

Bij ons kun je terecht voor verschillende spreekuren. Je kunt eenvoudig (online) een afspraak maken. Wist je ook dat je voor kleinere behandelingen, vragen of ondersteuning terecht kunt op de spreekuren van de assistentes of de praktijkondersteuners?

Huisbezoek

Het kan voorkomen dat je klachten zodanig zijn dat je niet naar de praktijk kunt komen voor het spreekuur. Wij bezoeken dagelijks patiënten die fysiek niet in staat zijn om zelfstandig dan wel met begeleiding naar onze praktijk te komen. We willen je dringend vragen om bij het aanvragen van een huisbezoek kritisch te kijken of een huisbezoek echt nodig is. Een huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.


Voor het aanvragen van een huisbezoek bel je in de ochtend naar 073 642 35 22. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek nodig is. Heeft je huisbezoek spoed? Toets dan 1 in bij het menu als je de assistente belt.

Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders

Verstrekken van medische informatie

Kinderen < 12 jaar

Bij kinderen jonger dan 12 jaar hebben de gezaghebbende ouder(s) of voogd recht op alle informatie over de behandeling van het kind, inclusief het recht op inzage en een kopie van het medisch dossier. Is het gezag toegewezen aan één van de ouders dan heeft de niet-gezaghebbende ouder geen recht op inzage van het dossier van het kind. Wel heeft deze ouder recht op “belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens opvoeding en verzorging betreffen”. Als huisarts verstrekken wij aan de niet-gezaghebbende ouder globale, feitelijke en belangrijke informatie over de behandeling als hierom gevraagd wordt.

Kinderen van 12, 13, 14 & 15  jaar

Bij kinderen van 12, 13, 14 of 15 jaar heeft de gezaghebbende ouder(s) recht op informatie voor zover deze informatie relevant is bij het nemen van een beslissing over de behandeling. Voor het verstrekken van deze of meer informatie is toestemming van het kind nodig. Wordt er gevraagd om een kopie of uitdraai van het dossier, dan kunnen wij alleen de gegevens verstrekken die relevant zijn bij de beslissing van het wel of niet behandelen. Voordat de gegevens verstrekt worden moeten wij dit overleggen met jouw kind.

Kinderen > 16 jaar

Vanaf de leeftijd van 16 jaar gelden dezelfde patiënt rechten als die van meerderjarigen. Wij zijn dus als huisarts gehouden aan ons beroepsgeheim en mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming informatie verstrekken. Vandaar dat wij het eigen mailadres en telefoonnummer van jouw zoon of dochter vragen vanaf 16 jaar.

Behandeling

Voor de behandeling van kinderen onder de 12 jaar is toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Is een kind 12, 13, 14 of 15 jaar oud dan is er toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s) èn van het kind zelf. Is je kind 16 jaar of ouder dan hebben wij als arts alleen toestemming van jouw kind zelf nodig voor behandeling. Jouw kind moet wilsbekwaam zijn ten aanzien van de geadviseerde behandeling.

Bij een scheiding hebben in het algemeen beide ouders het gezag en daarmee is ieder de wettelijke vertegenwoordiger. In sommige situaties is het gezag aan één van de ouders toegekend of aan een voogd. De gezaghebbende partij mag dan beslissen.

Komt jouw kind met één ouder op het spreekuur, dan mogen wij als arts er in het algemeen vanuit gaan dat de andere ouder ook toestemming voor de behandeling geeft. Dit uitgangspunt geldt in het geval een behandeling noodzakelijk, niet-ingrijpend en gebruikelijk is en de arts op dat moment geen aanwijzingen heeft om te veronderstellen dat de niet-aanwezige ouder anders denkt over de behandeling. Is de behandeling ingrijpend, niet gebruikelijk of hebben wij aanwijzingen dat de andere gezaghebbende ouder er anders over denkt, dan zullen wij contact opnemen met de niet-aanwezige ouder om de expliciete toestemming te vragen.

Zorg aan kinderen van gescheiden ouders

Als ouders uit elkaar gaan moet er veel geregeld worden en zijn er veel veranderingen. Vaak gaat dit in samenspraak. Helaas zijn er ook situaties waarin dit niet in harmonie verloopt.

Wij krijgen als huisartsenpraktijk regelmatig vragen van gescheiden ouders omtrent de behandeling van hun kind(eren). Hierboven hebben wij uitleg gegeven over de manier waarop wij omgaan met het verstrekken van informatie of het inzetten van behandelingen bij kinderen. Conflicten tussen ouders mogen noodzakelijke behandeling van het kind niet in de weg staan. Ons uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat.


Wat betekent dit in de praktijk?

Wij vragen je als ouders ons op de hoogte te brengen van jouw onderlinge afspraken. Wij willen graag weten hoe het ouderlijk gezag toegekend is. Daarnaast horen wij graag wat je onderling hebt afgesproken mocht het nodig zijn dat jouw kind een behandeling ondergaat of verwezen wordt voor aanvullend onderzoek of behandeling.

Voor de gewone eenvoudige huisartsgeneeskundige klachten gaan wij er vanuit, in het belang van jouw kind, dat de ouder die op het spreekuur komt ook beslist namens de niet-aanwezige ouder. Hebben wij hier twijfel over, dan zullen we contact opnemen met de niet-aanwezige ouder. Bij ingrijpende behandelingen streven wij er naar beide ouders op de hoogte te brengen en toestemming te vragen, zolang dat medisch verantwoord is. Wij zullen niet automatisch verslag uitbrengen wanneer er een bezoek aan de huisarts geweest is. Je mag wel navraag doen en afhankelijk van de leeftijd van jouw kind zullen wij informatie verstrekken. Zie hiervoor ook onderstaande uitgebreide toelichting.

Met deze afspraken kunnen wij jouw kind de beste zorg bieden, terwijl wij zo veel mogelijk rekening houden met jouw rechten als gezaghebbende ouder.

Onze werkwijze is gebaseerd op de KNMG-wegwijzer ‘Toestemming en informatie bij behandeling van minderjarigen’. Met behandeling wordt ook medisch onderzoek en een verwijzing verstaan. De KNMG is de Nederlandse artsenfederatie.

Kleine chirurgische ingrepen

Bij ons kun je terecht voor kleine chirurgische verrichtingen zoals het hechten van verwondingen, het verwijderen van bijvoorbeeld moedervlekken, steelwratten, talgklieren of vetbulten.

Levenseinde / behandelwensen

Het is goed om na te denken over wat jouw wensen zijn als je erg ziek wordt en kunt overlijden. Dit kan in alle levensfasen van belang zijn. Bijvoorbeeld of je nog naar een ziekenhuis wilt als je erg ziek wordt. En of je wel of niet gereanimeerd wilt worden. Het is belangrijk om tijdig met jouw naasten en je huisarts en/of praktijkondersteuner te praten over het laatste stuk van jouw leven. Daarna kun je jouw wensen op papier zetten. Dit heet een wilsverklaring.


Informatie

Er zijn verschillende wensen waar je over na kunt denken. Om je te ondersteunen bij de stappen van nadenken, keuzes maken en het kenbaar maken van jouw wensen, adviseren wij om onderstaande pagina’s te bekijken.

Wilsverklaringen

Als je weet wat je wilt kun je de gewenste verklaringen invullen. De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname in jouw patiëntendossier. Veranderen je wensen? Pas dan de oude verklaring aan of schrijf een nieuwe. Bespreek de veranderingen ook met jouw naasten en je huisarts.


Voorbeeld wilsverklaring


Niet-reanimeren verklaring


Euthanasieverklaring


Behandelverbod


Medische volmacht


Gesprek over behandelwensen

Uiteraard kun je ook eerst een gesprek met de huisarts hebben en de formulieren daarna invullen. Maak daarvoor een dubbele afspraak op het spreekuur van je huisarts om jouw wensen voor het levenseinde samen te bespreken.

Longfunctieonderzoek

Bij klachten van benauwdheid of kortademigheid kan door de huisarts een longfunctietest (spirometrie) aangevraagd worden. Dit onderzoek vindt plaats op de praktijk en wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner Somatiek.

Ouderenzorg

Wij vinden de zorgen voor onze oudere patiënten erg belangrijk omdat met het vorderen van de leeftijd de kwetsbaarheid toe kan nemen. Om dit te beoordelen benaderen wij via onze praktijkondersteuners zelfstandig wonende ouderen met een vragenlijst. Hiermee willen wij bereiken dat ouderen zo gezond mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wij werken nauw samen met de thuiszorg en hebben regelmatig overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

Passanten

Als je niet bent ingeschreven in onze praktijk en toch dringend medische hulp nodig hebt, ben je ook welkom. Het is wel raadzaam om van tevoren even te bellen voor het maken van een afspraak. Als je naar de praktijk komt, verzoeken wij je je identiteitsgegevens en eventuele zorgverzekeringspas mee te brengen. Passanten die niet in het bezit zijn van een geldige Nederlandse zorgverzekering, moeten het consult per direct betalen. De gemiddelde kosten van een consult bedragen tussen € 30,00 en € 50,00.

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

De praktijkondersteuner jeugd (POH J) is laagdrempelig inzetbaar voor kinderen/ jeugdigen van 0-23 jaar. Heb je vragen over de opvoeding of twijfel je of je het juiste doet, heb je ook wel eens dat je het gedrag van je kind als lastig ervaart? Herken je bijvoorbeeld jouw kind hierin?

 • piekert veel en slaapt slecht
 • voelt zich onzeker
 • kan moeilijk nee zeggen
 • is snel emotioneel
 • is snel prikkelbaar en onrustig
 • heeft moeite met sociale contacten
 • zit te veel achter de computer
 • of zie je andere klachten waar je je zich zorgen over maakt?

Het is goed om te kijken hoe je kind hierin ondersteund kan worden. En hoe jij ondersteund kunt worden in de omgang met jouw kind. De POH J spreekt met ouders en kind om een inschatting te maken van wat er nodig is. Meestal is begeleiding door een POH J zélf voldoende, soms is een doorverwijzing beter. Er wordt overlegd met de huisarts en zo nodig met school. Vaak kunnen een aantal kortdurende gesprekken al veel betekenen!

Praktijkondersteuner GGZ Volwassenen

Voor begeleiding van psychische klachten kun je bij de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) terecht. Diegene begeleidt mensen met psychische klachten in de huisartspraktijk. Daarbij kun je denken aan stemmingsklachten, overspannenheid, rouwverwerking, angstklachten, alcoholproblemen.


Mochten deze gesprekken onvoldoende verbetering opleveren, kan de POH GGZ in overleg met de huisarts, doorverwijzen naar een meer gespecialiseerd psycholoog of een GGZ-instelling.


Kosten

Je hoeft voor de gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Je eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt. Ook hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuner is HBO opgeleid en deskundig in het uitvoeren van taken, die door de huisarts zijn overgedragen. Zij begeleidt onder andere patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus (suikerziekte) en astma/COPD. Maar ook voor begeleiding van hoge bloeddruk, ouderenzorg en het begeleiden bij het stoppen met roken kun je bij haar, via je huisarts, een afspraak maken.


Je kunt alleen op het spreekuur terecht als je een afspraak hebt. Je kunt bij de praktijkondersteuner niet zelf online een afspraak maken via het portaal. Je belt hiervoor het nummer van de praktijk.


Kosten

U hoeft voor de activiteiten van de praktijkondersteuner Somatiek niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Prostaatonderzoek

Prostaatkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker bij oudere mannen. Ongeveer 4 van de 10 mannen krijgen prostaatkanker. De meeste mannen die prostaatkanker krijgen, zijn tussen 60 en 85 jaar oud.


Testen op prostaatkanker kan met een PSA-test. PSA is een eiwit dat in het bloed voorkomt. Het wordt door het klierweefsel van de prostaat gemaakt. Met een bloedonderzoek naar PSA-waarde zie je hoeveel van dit eiwit in jouw bloed zit. Een PSA-test heeft voor- en nadelen. Je weet na deze test niet of je wel of geen prostaatkanker hebt. De meeste prostaatkankers groeien langzaam. Ze veroorzaken meestal geen klachten. Je kunt via de link onderaan dit bericht een keuzehulp invullen waarbij je het advies krijgt wel of niet jouw PSA te laten prikken.


Een prostaatonderzoek is een onderzoek dat eerst door de huisarts  wordt verricht. Als er aanleiding voor is zal de uroloog verder onderzoek doen. Hoe jouw prostaat wordt onderzocht is afhankelijk van het soort klachten dat je hebt.


1 op de 10 mannen met prostaatkanker krijgt op den duur klachten door de kanker, zoals:

-        botpijnen in rug of heup (door uitzaaiingen van de prostaatkanker)

-        minder eetlust

-        een ziek gevoel


Meer informatie

Spiraal en implanon

In onze praktijk kun je terecht voor het plaatsen van een spiraal (hormoon- of koperspiraal) en/of implanon. Niet alle huisartsen in onze praktijk plaatsen spiralen of implanons. Het kan dus zijn dat het plaatsen niet door je eigen huisarts gebeurd. Om de vorm van anticonceptie te bespreken of voor het plaatsen van een spiraal of implanon kun je contact opnemen met de assistente  via 073 642 35 22).


Lees hier meer informatie over:


Verschillende vormen van anticonceptie Implanons Spiraaltjes

Stoppen met roken

Binnen onze praktijk kun je begeleiding krijgen over stoppen met roken. De huisarts of POH praktijkondersteuner geeft je tips, adviezen en steun. Je hebt 3 tot 5 gesprekken met je eigen huisarts of de POH over stoppen met roken. Daarnaast kan de huisarts ook hulpmiddelen voorschrijven, zoals nicotinevervangers of medicatie. Ook kunnen we je doorverwijzen voor begeleiding buiten de praktijk van een gespecialiseerde coach. Meestal betaalt je zorgverzekering de begeleiding door de huisarts of POH. Voor meer informatie over Stoppen met roken kijk je op Thuisarts.nl. Maak een afspraak met de huisarts of praktijkondersteuner en bespreek de mogelijkheden.


Maak een afspraak

Thuis bloeddruk meten

Heb je een hoge bloeddruk en slik je medicijnen? Of wil je hart- en vaatziekten voorkomen? Dan is het goed om thuis je bloeddruk te meten. Een goede bloeddruk is immers van groot belang voor een gezond hart en gezonde vaten. Wanneer je jouw bloeddruk rustig thuis meet, geeft dat betrouwbare informatie over je gezondheid en inzicht voor een eventuele behandeling.


Een goede bloeddrukmeter moet aan een aantal eisen voldoen. Als je overweegt een bloeddrukmeter aan te schaffen, kijk dan op de site van de Nederlandse Hartstichting. Zij hebben een lijst met goedgekeurde meters.  Soms komt het voor dat wij je vragen om thuis je bloeddruk te meten. Je kunt dan van ons tijdelijk een bloeddrukmeter mee krijgen waarmee je thuis je bloeddruk kunt meten. Informeer hier naar bij de praktijkondersteuner of assistente.


Meer informatie over bloeddruk meten

Urine onderzoek

Om meer te weten te komen over je gezondheid kunnen wij een urineonderzoek aanvragen om aandoeningen op te sporen, zoals:

- een infectie van de urinewegen;

- een nieraandoening, bijv. nefrotisch syndroom;

- diabetes;

- zwangerschapsvergiftiging;

- kwaadaardige aandoeningen van blaas of nieren.


Heeft de huisarts je gevraagd om een urinepotje in te leveren? Denk aan de volgende adviezen:

- Gebruik alleen urinepotjes die je van het lab, je huisarts of je apotheker.

- Plas ’s ochtends (nuchter) of 4 tot 6 uur na je laatste plasbeurt.

- Drink niet te veel (max. 1 glas) voor je plast. Dat verdunt je urine en kan een verkeerd resultaat geven.

- Was goed je handen.

- Spreid je schaamlippen of trek de voorhuid van je penis naar achter.

- Plas eerst in de toiletpot, daarna in het urinepotje en dan weer in de toiletpot.

- Sluit het urinepotje en bewaar het in de koelkast, zeker als je niet meteen naar je huisarts kan. Urine bewaard op kamertemperatuur moet je binnen de 2 uur laten onderzoeken.


Lees hier alles over het opvangen van plas bij kinderen


Thuisarts.nl

Wratten behandeling

Als je last hebt van wratten op je voeten of andere lichaamsdelen, dan kun je deze door de huisarts laten verwijderen. Wratten die van kleur veranderen, pijnlijk zijn, bloeden, jeuken of groter worden moet je altijd door de huisarts laten bekijken. Ook als je last hebt van wratten bij de geslachtsorganen (genitale wratten) en ouderdomswratten is het verstandig de huisarts te raadplegen.


De huisarts kan een wrat op verschillende manieren verwijderen. Welke methode wordt gekozen, is afhankelijk van de plek, de grootte en de oorzaak van de wrat.  De meest gebruikte methode is bevriezen met een stikstofbehandeling. Stikstof bevriest de wrat en de huid eromheen, waardoor de wrat kan afsterven. Er ontstaat meestal een blaar die binnen een week verdwijnt. Voor een stikstofbehandeling kun je een afspraak maken bij de assistente via 073 642 35 22.


Wratten hoeven alleen maar behandeld te worden als ze last bezorgen. Sommige mensen vinden wratten erg lelijk en laten ze daarom weghalen. Als je twijfelt of een bobbeltje een wrat is, laat het eerst zien tijdens de afspraak bij de assistente of maak een afspraak met de huisarts.


Meer informatie